1–16 termék, összesen 61 db

Akció!
Ádám Anikó, Radvánszy Anikó

“A szöveg kijáratai”. Tanulmányok Roland Barthes-ról

Original price was: 3 800 Ft.Current price is: 3 040 Ft.

Visszaható alakzatok: egy doxa (egy általános vélekedés) tűrhetetlen módon állítást nyer; azért, hogy megszabaduljak tőle, egy paradoxont alkotok, majd ez a paradoxon is elavul, egy újabb konkrétummá, doxává válik, és tovább kell lépni egy újabb paradoxon felé. Idézzük fel újra ezt az utat! A mű eredeténél, a társadalmi viszonyok homályossága, a hamis Természet áll, az első eljárás tehát ennek a demisztifikálása (Mitológiák), majd mikor ez a demisztifikáció egy ismétlésben rögzül, akkor már ezt kell elmozdítani: a szemiológia (ekkor posztulált) tudománya arra törekszik, hogy kimozdítsa, életre keltse, felfegyverezze a gesztust, a mitologikus pózt, egy módszert adva neki.

Akció!
Száz Pál

“Haszid vérző Kisjézuska”. Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 2 960 Ft.

Borbély Szilárd a magyar irodalom kiemel­kedő alakja. Írásainak jelentősége, valamint a szerző és műve iránt tanúsított élénk érdeklődés ellenére még nem született az életművet a maga egészében feldolgozó munka. A szerző költői, dráma- és prózaírói, irodalomtörténészi, kritikusi és esszéirói munkásságából ez a könyv elsősorban Borbély azon irodalmi műveire összpontosít, amelyek egyszerre idézik meg a zsidó és a keresztény hagyományt.

Akció!
Walter Benjamin

A belső világ krónikája. Önéletrajzi írások

Original price was: 3 900 Ft.Current price is: 3 120 Ft.

A kötet Walter Benjamin két legfon­tosabb önéletrajzi írását tartalmazza szorosan kapcsolódó szövegek, szövegváltozatok, levelek és önéletrajzok kíséretében. A „Moszkvai napló”-t egy két hóna­pos moszkvai tartózkodás intenzív élménye inspirálta, a „Berlini krónika” a szülővárosnak, Berlinnek a fasizmus térhódítása miatti kényszerű elhagyására adott irodalmi válasz.

Akció!
A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)
Wirágh András

A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 3 200 Ft.

Cholnoky László egész életében kompromisszum nélkül adta át és adta el magát az irodalomnak. Néhány írása fontos részévé vált az irodalmi hagyománynak, egyedi helyet azonban a századfordulós és a két világháború közötti időszak igencsak eltérő irodalmi tereiben tett merész kalandozásai biztosítanak számára a magyar irodalom történetében. Nem az automatikus írást, hanem az automatizált szövegszerkesztési és szövegközlési gyakorlatokat fejlesztette tökélyre. Irodalmi munkálkodása különös és tanúságos kihívást jelentett az irodalmi mező számára. A végletekig próbára tette a minőségi irodalom intézményeit és közönségét, hogy mennyi apró trükköt, csalást és normasértést visel el az a rendszer, amely egyébként erőteljesen csábította a benne tevékenykedőket addig nem látott publikációs fogások alkalmazására. Az olvasó képet kap nem csak Cholnoky László, hanem rajta keresztül a kortárs szerzők karrierépítési lehetőségeiről is, olyan lehetőségekről, amelyeket az időszak közben kanonikussá vált szerzői is kihasználtak. Ezáltal kínál a kötet új szempontokat és érdekes perspektívát mind a 20. század első harmadának szerzőit kutató szakemberek, mind az akkori irodalmi élet színfalai mögé bepillantást nyerni kívánó olvasók számára.

Akció!
Horváth Márk, Lovász Ádám

A határsértés technológiái. Alkalmazott filozófiai tanulmányok a poszthumán állapotról

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 2 960 Ft.

Ez a kötet az ökológiai válság és a poszt­humanizmus által meghatározott jövőről szól. Az itt olvasható írások a technologi­zált jelen és az antropocén hangján szól­nak. A gépi valóság és a mechanoszféra dekódolásra váró üzenetei. Látványosan előtörő, vagy éppen titokzatosan vissza­húzódó jelenségek nyomai.

Akció!
Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta

A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban

Original price was: 4 300 Ft.Current price is: 3 440 Ft.

Ez a kötet egy nagyszabású tudományos vállalkozás eredménye. Világirodalmi horizontból rátekinteni egy korszak magyar irodalmára, lírájára és prózájára, és újat mondani ezekről – ez volt a célja annak a 2017-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán rendezett négynapos konferenciasorozatnak, melynek résztvevői akadémikusok és egyetemi tanárok, hazai és határon túli bölcsészkarok oktatói, irodalomtörténész kutatók és doktorandusz hallgatók voltak. Az ott elhangzott előadások anyagát gyűjti egybe ez az egybefűzött kötetpár.

Akció!
A relativitás irodalma
Bene Adrián

A relativitás irodalma

Original price was: 2 500 Ft.Current price is: 2 000 Ft.

A cím arra a szemléleti jellegzetességre utal, amely a modernitás és a posztmodernitás korában született irodalmi művek egy jelentős részére érvényes, mind tartalmi motívumok, mind formai megoldások szempontjából.

Akció!
A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai
Rudas Jutka

A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 600 Ft.

A kortárs magyar irodalom, mindenekelőtt Esterházy Péter Harmonia Caelestisének és Javított kiadásának szövegében tetten érhető szlovén vonatkozásai, valamint e művek szlovén recepciója, illetve a szlovén fordítások irodalomelméleti tanulságai állnak a szerző tanulmányainak középpontjában.

Akció!
Michel Serres

A természeti szerződés

Original price was: 3 500 Ft.Current price is: 2 800 Ft.

Michel Serres a legújabb kontinentális filozófia zseniális különce volt. A természeti szerződésben az ökológiát jogtudományi szemszögből közelíti meg. Szerinte az emberi lények között létrejött társadalmi szerződés valójában a természet kizárását jelentette a társadalom alapvetéséből, ezért napjaink­ban szükségessé vált egy második szerződés megkötése, immár az ember és a természet között.

Akció!
Baráth Katalin

A történetírás terhe. A magyar historiográfia rendhagyó története

Original price was: 3 100 Ft.Current price is: 2 480 Ft.

Hogyan írjuk meg a történetírás történetét? A klasszikus recept: fog­junk már kanonizált szerzőket, ismer­tessük legfontosabbnak ítélt művei­ket, majd soroljuk be őket valamilyen eszmetörténeti irányzatba. Ízlés szerint fűszerezzük mindezt szerve­zettörténettel és vitabeszámolókkal, végül tálaljuk az egészet időrendben.

Akció!
TGM: Túlsó Pólus, előlapTGM: Túlsó Pólus, hátlap
Tamás Gáspár Miklós

A túlsó pólus. Utolsó írások a filozófiai politikáról

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 4 200 Ft.

Ez a kötet Tamás Gáspár Miklós élete utolsó éveiben keletkezett nagy hatású politikafilozófiai munkáit tartalmazza, többek között az öt tanács a hazának című esszét és A beszéd a félelem nélküli beszédről című előadást. A filozófus a kétezres évektől az “antikapitalista radikalizmus filozófiai politikájával” kísérletezett, élete végén pedig a hegeli “túlsó pólust”, az ember társadalmi önállóságának lehetőségeit fürkészte. Kései írásait a Bürök című folyóirat alapítására felhívó emlékezetes körlevele, valamint utolsó kézírásos munkajegyzetei egészítik ki.

Akció!
AerAer
Pálinkás György

Aer

Original price was: 3 400 Ft.Current price is: 2 720 Ft.

Újraolvasva Pálinkás Györgynek a 20. század utolsó évtizedében írott prózáját s mindazt, amit friss reakcióként olvasójából kiváltott, az a benyomásom, hogy nyelvi mívességével időközben csak a kiváló stiliszták, a régi magyar elbeszélő nyelvet jól ismerők stílusimitációi vetekedhetnek. Újabban akad ennek néhány kiváló példája.

Akció!
Árnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversekÁrnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversek
Vörös István

Árnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversek

Original price was: 3 500 Ft.Current price is: 3 000 Ft.

A kötet az elmúlt három év tanulmányait és előadásait gyűjti egybe, melyek – a szerző érdeklődésének megfelelően – esztétikai és filozófiai kérdéseket tárgyalnak, hol inkább az elmélettörténet felől, hol pedig művek elemzésén keresztül. Központi kérdésük, hogy miként jelenít meg a kép, és miként jut kifejezésre valami a szóban, miben is áll a különbségük.

Akció!
Halácsy Katalin, Karáth Tamás

Az angol irodalom története 1. A középkor irodalma. A kezdetektől 1480-ig

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

Az első kötet az első nyelvemlékektől a 15. század végéig tartó időszakot öleli fel. Mintegy kilenc évszázad irodalmáról van szó, amely tőlünk nagy időbeli és kulturális távolságban kelet­kezett, és amelynek bemutatása épp ezért nagy kihívást jelent. A korszak irodalmát ismertető fejezetek nemcsak a középkorral kapcsolatos rögzült előítéleteket bontják le, de arról is képet adnak, hogy a középkor öröksége miképpen élt és él tovább a későb­bi századokban, így napjainkban is.

Akció!
Kiss Attila Atilla, Szőnyi György Endre

Az angol irodalom története 2. A kora újkor irodalma. Az 1480-as évektől az 1640-es évekig

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A második kötet a legkorszerűbb irodalomtörténeti és kultúratudományi megközelítések alapján mutatja be a kora újkor angol irodalmának főbb műfajait. Eközben tudatosan tágítja az irodalmi jelenségek mezejét: feltárja az irodalom határterületeit, bemutatja az irodalminak tekintett művek környezetét alkotó anyagi kultúrát, valamint az iroda­lom termelését és fogyasztását befolyásoló politikai, vallási és gazdasági folyamatokat.