1–16 termék, összesen 27 db

Akció!
Ádám Anikó, Radvánszy Anikó

“A szöveg kijáratai”. Tanulmányok Roland Barthes-ról

Original price was: 3 800 Ft.Current price is: 3 040 Ft.

Visszaható alakzatok: egy doxa (egy általános vélekedés) tűrhetetlen módon állítást nyer; azért, hogy megszabaduljak tőle, egy paradoxont alkotok, majd ez a paradoxon is elavul, egy újabb konkrétummá, doxává válik, és tovább kell lépni egy újabb paradoxon felé. Idézzük fel újra ezt az utat! A mű eredeténél, a társadalmi viszonyok homályossága, a hamis Természet áll, az első eljárás tehát ennek a demisztifikálása (Mitológiák), majd mikor ez a demisztifikáció egy ismétlésben rögzül, akkor már ezt kell elmozdítani: a szemiológia (ekkor posztulált) tudománya arra törekszik, hogy kimozdítsa, életre keltse, felfegyverezze a gesztust, a mitologikus pózt, egy módszert adva neki.

Akció!
Száz Pál

“Haszid vérző Kisjézuska”. Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 2 960 Ft.

Borbély Szilárd a magyar irodalom kiemel­kedő alakja. Írásainak jelentősége, valamint a szerző és műve iránt tanúsított élénk érdeklődés ellenére még nem született az életművet a maga egészében feldolgozó munka. A szerző költői, dráma- és prózaírói, irodalomtörténészi, kritikusi és esszéirói munkásságából ez a könyv elsősorban Borbély azon irodalmi műveire összpontosít, amelyek egyszerre idézik meg a zsidó és a keresztény hagyományt.

Akció!
Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta

A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban

Original price was: 4 300 Ft.Current price is: 3 440 Ft.

Ez a kötet egy nagyszabású tudományos vállalkozás eredménye. Világirodalmi horizontból rátekinteni egy korszak magyar irodalmára, lírájára és prózájára, és újat mondani ezekről – ez volt a célja annak a 2017-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán rendezett négynapos konferenciasorozatnak, melynek résztvevői akadémikusok és egyetemi tanárok, hazai és határon túli bölcsészkarok oktatói, irodalomtörténész kutatók és doktorandusz hallgatók voltak. Az ott elhangzott előadások anyagát gyűjti egybe ez az egybefűzött kötetpár.

Akció!
Árnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversekÁrnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversek
Vörös István

Árnyékvers és irónia. Esszék, tanulmányok, esszéversek

Original price was: 3 500 Ft.Current price is: 3 000 Ft.

A kötet az elmúlt három év tanulmányait és előadásait gyűjti egybe, melyek – a szerző érdeklődésének megfelelően – esztétikai és filozófiai kérdéseket tárgyalnak, hol inkább az elmélettörténet felől, hol pedig művek elemzésén keresztül. Központi kérdésük, hogy miként jelenít meg a kép, és miként jut kifejezésre valami a szóban, miben is áll a különbségük.

Akció!
Halácsy Katalin, Karáth Tamás

Az angol irodalom története 1. A középkor irodalma. A kezdetektől 1480-ig

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

Az első kötet az első nyelvemlékektől a 15. század végéig tartó időszakot öleli fel. Mintegy kilenc évszázad irodalmáról van szó, amely tőlünk nagy időbeli és kulturális távolságban kelet­kezett, és amelynek bemutatása épp ezért nagy kihívást jelent. A korszak irodalmát ismertető fejezetek nemcsak a középkorral kapcsolatos rögzült előítéleteket bontják le, de arról is képet adnak, hogy a középkor öröksége miképpen élt és él tovább a későb­bi századokban, így napjainkban is.

Akció!
Kiss Attila Atilla, Szőnyi György Endre

Az angol irodalom története 2. A kora újkor irodalma. Az 1480-as évektől az 1640-es évekig

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A második kötet a legkorszerűbb irodalomtörténeti és kultúratudományi megközelítések alapján mutatja be a kora újkor angol irodalmának főbb műfajait. Eközben tudatosan tágítja az irodalmi jelenségek mezejét: feltárja az irodalom határterületeit, bemutatja az irodalminak tekintett művek környezetét alkotó anyagi kultúrát, valamint az iroda­lom termelését és fogyasztását befolyásoló politikai, vallási és gazdasági folyamatokat.

Akció!
Gárdos Bálint, Komáromy Zsolt, Péti Miklós

Az angol irodalom története 3. Az 1640-es évektől az 1830-as évekig. Első rész

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A harmadik és negyedik kötetben tárgyalt időszakot nem szokás egy­séges korszaknak tekinteni. A hagyo­mányos kultúrtörténeti, korstílusokon alapuló felosztás alapján a barokk, a (neo)klasszicizmus és a felvilágosodás, valamint a romantika irodalmaként vol­na azonosítható.

Akció!
Gárdos Bálint, Komáromy Zsolt, Péti Miklós

Az angol irodalom története 4. kötet. Az 1640-es évektől az 1830-as évekig. Második rész

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A harmadik és negyedik kötetben tárgyalt időszakot nem szokás egy­séges korszaknak tekinteni. A hagyo­mányos kultúrtörténeti, korstílusokon alapuló felosztás alapján a barokk, a (neo)klasszicizmus és a felvilágosodás, valamint a romantika irodalmaként vol­na azonosítható.

Akció!
Az angol irodalom történeteAz angol irodalom története

Az angol irodalom története 6. kötet. Az 1930-as évektől napjainkig. Első rész

Original price was: 5 900 Ft.Current price is: 4 720 Ft.

A hatodik és hetedik kötet az 1930-tól napjainkig tartó időszak angol irodalmának első magyar nyelvű bemutatása. A részletes történeti áttekintés olyan témákat is feldolgoz, mint a skót, a walesi és az észak-ír irodalom, az angol holokauszt-irodalom, az ökológiai irodalom vagy a globalizáció hatása az irodalomra. A hatodik kötet új megvilágításba helyezi a 20. század közepének fejleményeit, például a második világháború irodalmát és az időszak gazdag utazási irodalmát, a zárókötet pedig nemcsak a jelenkori irodalomról ad gazdag körképet, beleértve a „brexit” irodalmi nyomait, hanem a populáris műfajok jelenségeit is bemutatja: felvázolja az angol fantasy, science fiction és képregény történetét, de tárgyalja a bűnügyi regényeket és a Harry Potter-sorozatot is.

 

Akció!
Az angol irodalom története

Az angol irodalom története 7. kötet. Az 1930-as évektől napjainkig. Második rész

Original price was: 5 900 Ft.Current price is: 4 720 Ft.

A hatodik és hetedik kötet az 1930-tól napjainkig tartó időszak angol irodalmának első magyar nyelvű bemutatása. A részletes történeti áttekintés olyan témákat is feldolgoz, mint a skót, a walesi és az észak-ír irodalom, az angol holokauszt-irodalom, az ökológiai irodalom vagy a globalizáció hatása az irodalomra. A hatodik kötet új megvilágításba helyezi a 20. század közepének fejleményeit, például a második világháború irodalmát és az időszak gazdag utazási irodalmát, a zárókötet pedig nemcsak a jelenkori irodalomról ad gazdag körképet, beleértve a „brexit” irodalmi nyomait, hanem a populáris műfajok jelenségeit is bemutatja: felvázolja az angol fantasy, science fiction és képregény történetét, de tárgyalja a bűnügyi regényeket és a Harry Potter-sorozatot is.

 

Akció!
Borbély András

Borbély András : Visszateremtés. Esztétika és politika Szilágyi Domokos korai költészetében

Original price was: 3 300 Ft.Current price is: 2 800 Ft.

A kompozíció a történelem romjaiból építkezik, ezek a romok azonban nem magukban állnak, hanem a nyelv romjaivá válva a történelmet artefaktuális egységként teszik megközelíthetővé. Ezt a történelmet minden pontján a végesség, a töredezettség, a rommá válás fenyegeti, sőt szervezi, s végső soron az ősember „tűzkörében” ülő „rokontalanoktól” kezdve a tudományos-technikai világelsajátításig nem egyéb, mint az önmagától elidegenedő ember történelme. A költői szóban való önteremtés lehetőségével azonban, mely kivonja őt a gépiesség és a természettől örökölt múlandóság hatóköre alól, az ember egyfajta fölmentést vagy igazolást találhat önnön elidegenedésére és végességére, előállíthatja a sajátosan emberi igazságot.

Akció!
Dániel Mónika: Nyelv karnevál
Dánél Mónika

Dánél Mónika : Nyelv-karnevál. Magyar neoavantgárd alkotások poétikája

Original price was: 2 600 Ft.Current price is: 2 080 Ft.

Dánél Mónika Csíkszeredán született 1976-ban. Tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végezte. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, 2015-től Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, 2014-től A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román irodalomban és filmben című nemzetközi projekt vezető kutatója. “Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása” című tanulmánykötete Kolozsváron jelent meg 2013-ban. Újabb könyve a magyar neovantgárd alkotások poétikáját és az 1956-ban Nyugatra emigrált szerzők recepcióját irodalomtörténeti és ideológiakritikai szempontból vizsgálja.

Akció!
Egytucat Kortárs magyar írók női szemmel
Molnár Gábor Tamás, Sz. Molnár Szilvia (szerk.)

Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel

Original price was: 1 500 Ft.Current price is: 1 000 Ft.

Fontoljuk csak meg, mielőtt felnyitjuk ezt a könyvet, Nietzsche gondolatait a nőről: „…a nő! Az emberiség egyik fele gyönge, tipikusan beteg, ingadozó, állhatatlan – a nőnek szüksége van az erőre, hogy legyen mibe kapaszkodni, és a gyöngeség vallására, amely a gyöngeséget isteninek magasztalja, előírja a szeretetet, az alázatot, vagyis, jobban mondva, legyengíti az erőseket, akkor uralkodik, ha sikerül az erőseket legyőzni…”

Akció!
Fodor Péter

Fodor Péter : Térfélcsere. A sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 500 Ft.

Mi történik, ha az irodalom a sportot hozza szóba? Ha a közvetettség a közvetlenségről beszél? Ha a szabályozott testmozgás és az arról szóló szöveg különbségei válnak az értelmezés kulcskérdéseivé? Fodor Péter könyve az intenzív testi-érzelmi bevonódással járó események antropológiai belátásait az irodalmi nyelv által létesülő reflexív megértésformákkal kapcsolja össze. Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a sporthoz napjaink testetlenítő és individualista high-tech világában egyre inkább mással nem helyettesíthető szociokulturális funkciók járulnak, de azok elgondolhatóságához többek között éppen az irodalom vihet közelebb. Fodor Péter miközben a sport irodalmi közvetítésének kérdéseit veti föl, korszerű és egyedi szempontrendszere, tartalmas, érdekfeszítő elemzései révén olyan sokat vizsgált életművek kutatását is jelentősen gazdagítja, mint az Ottliké, Mészölyé, Mándyé vagy Esterházyé. A Térfélcsere – akárcsak a sport és az irodalom – egyszerre hat az érzékekre és az intellektusra: szakszerű és élvezetes könyv. (Szirák Péter)

Akció!
Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben
Kékesi Zoltán

Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben

Original price was: 2 900 Ft.Current price is: 2 320 Ft.

Jelen kötet írásai az elmúlt bő egy évtized néhány fontos alkotásán keresztül vizsgálják a holokauszt művészeti reprezentációjának a kérdéseit, és azokat a művészeti stratégiákat, amelyek az emlékezet eltérő kulturális, szociális, mediális és politikai kontextusaiban születnek meg.