Mind a(z) 14 találat megjelenítve

Akció!
Szemes Botond: Digitális irodalomtudomány
Szemes Botond

Szemes Botond: Digitális irodalomtudomány. Olvasás, számítás és ábrázolás egysége az irodalmi elemzésben

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

Milyen tudás állítható elő az olvasás, a számítás és az ábrázolás gyakorlatainak együttes alkalmazásával? Milyen szerepet játszhatnak a számok és az ábrák az irodalomtörténet-írásban, és hogyan járulhatnak hozzá a bölcsészettudományok a számok, adatok és ábrák által uralt világunk megértéséhez? A könyv első része a tudástermelés alapvető technikáinak kultúrtörténetét vizsgálja, és azt, hogy ezeket mennyiben lehet hasznosítani az irodalomtudományban. A második rész százötven magyar regény elemzéséből kiindulva tár fel stílus- és eszmetörténeti folyamatokat a magyar irodalomban a 19. század elejétől a 20. század végéig. A nyelvi elemek gyakoriságelemzésével, az egyes szerzőkre és korszakokra jellemző mondatok újfajta leírásával az irodalmi szövegek stílusára és irodalomtörténeti helyére nézve is új belátásokhoz juthatunk. Ezért olvashatunk ebben a kötetben többek között Eötvös József körmondatairól, Déry Tibor hasonlatairól, Nádas Péter ellentétes tagmondatkapcsolatairól, Kertész Imre magyarázatairól és Mészöly Miklós prózájának sajátosságairól. A digitális bölcsészeti elemzés mindeközben nem az irodalomtudomány hagyományos értelmező tevékenységének alternatívájaként, hanem annak továbbfejlesztéseként és kiegészítéseként tűnik fel.

Akció!
Az angol irodalom története

Az angol irodalom története 7. kötet. Az 1930-as évektől napjainkig. Második rész

Original price was: 5 900 Ft.Current price is: 4 720 Ft.

A hatodik és hetedik kötet az 1930-tól napjainkig tartó időszak angol irodalmának első magyar nyelvű bemutatása. A részletes történeti áttekintés olyan témákat is feldolgoz, mint a skót, a walesi és az észak-ír irodalom, az angol holokauszt-irodalom, az ökológiai irodalom vagy a globalizáció hatása az irodalomra. A hatodik kötet új megvilágításba helyezi a 20. század közepének fejleményeit, például a második világháború irodalmát és az időszak gazdag utazási irodalmát, a zárókötet pedig nemcsak a jelenkori irodalomról ad gazdag körképet, beleértve a „brexit” irodalmi nyomait, hanem a populáris műfajok jelenségeit is bemutatja: felvázolja az angol fantasy, science fiction és képregény történetét, de tárgyalja a bűnügyi regényeket és a Harry Potter-sorozatot is.

 

Akció!
Az angol irodalom történeteAz angol irodalom története

Az angol irodalom története 6. kötet. Az 1930-as évektől napjainkig. Első rész

Original price was: 5 900 Ft.Current price is: 4 720 Ft.

A hatodik és hetedik kötet az 1930-tól napjainkig tartó időszak angol irodalmának első magyar nyelvű bemutatása. A részletes történeti áttekintés olyan témákat is feldolgoz, mint a skót, a walesi és az észak-ír irodalom, az angol holokauszt-irodalom, az ökológiai irodalom vagy a globalizáció hatása az irodalomra. A hatodik kötet új megvilágításba helyezi a 20. század közepének fejleményeit, például a második világháború irodalmát és az időszak gazdag utazási irodalmát, a zárókötet pedig nemcsak a jelenkori irodalomról ad gazdag körképet, beleértve a „brexit” irodalmi nyomait, hanem a populáris műfajok jelenségeit is bemutatja: felvázolja az angol fantasy, science fiction és képregény történetét, de tárgyalja a bűnügyi regényeket és a Harry Potter-sorozatot is.

 

Akció!
András Sándor: Ikervilág
András Sándor

András Sándor : Ikervilág

Original price was: 2 400 Ft.Current price is: 1 800 Ft.

András Sándor a nyugati magyar irodalom egyik kimagasló képviselője – egyetemi tanár, író, lapszerkesztő, kritikus. Az Ikervilág című kötete egyrészt olyan, gyakorta használt és sokszor félreértett fogalmakat, mint az erotika, pornográfia és a költői obszcén a legmodernebb európai és amerikai szakirodalom eredményeinek felhasználásával helyez új összefüggésekbe. Másrészt Szabó Zoltánt a teljes életmű ismeretében mutatja be az olvasónak, az eddigi legátfogóbb és legteljesebb elemzését adva a huszadik századi honi szellemtörténet egyik vezéralakjának.

Akció!
A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)
Wirágh András

A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929)

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 3 200 Ft.

Cholnoky László egész életében kompromisszum nélkül adta át és adta el magát az irodalomnak. Néhány írása fontos részévé vált az irodalmi hagyománynak, egyedi helyet azonban a századfordulós és a két világháború közötti időszak igencsak eltérő irodalmi tereiben tett merész kalandozásai biztosítanak számára a magyar irodalom történetében. Nem az automatikus írást, hanem az automatizált szövegszerkesztési és szövegközlési gyakorlatokat fejlesztette tökélyre. Irodalmi munkálkodása különös és tanúságos kihívást jelentett az irodalmi mező számára. A végletekig próbára tette a minőségi irodalom intézményeit és közönségét, hogy mennyi apró trükköt, csalást és normasértést visel el az a rendszer, amely egyébként erőteljesen csábította a benne tevékenykedőket addig nem látott publikációs fogások alkalmazására. Az olvasó képet kap nem csak Cholnoky László, hanem rajta keresztül a kortárs szerzők karrierépítési lehetőségeiről is, olyan lehetőségekről, amelyeket az időszak közben kanonikussá vált szerzői is kihasználtak. Ezáltal kínál a kötet új szempontokat és érdekes perspektívát mind a 20. század első harmadának szerzőit kutató szakemberek, mind az akkori irodalmi élet színfalai mögé bepillantást nyerni kívánó olvasók számára.

Akció!
Száz Pál

“Haszid vérző Kisjézuska”. Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben

Original price was: 3 700 Ft.Current price is: 2 960 Ft.

Borbély Szilárd a magyar irodalom kiemel­kedő alakja. Írásainak jelentősége, valamint a szerző és műve iránt tanúsított élénk érdeklődés ellenére még nem született az életművet a maga egészében feldolgozó munka. A szerző költői, dráma- és prózaírói, irodalomtörténészi, kritikusi és esszéirói munkásságából ez a könyv elsősorban Borbély azon irodalmi műveire összpontosít, amelyek egyszerre idézik meg a zsidó és a keresztény hagyományt.

Akció!
Halácsy Katalin, Karáth Tamás

Az angol irodalom története 1. A középkor irodalma. A kezdetektől 1480-ig

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

Az első kötet az első nyelvemlékektől a 15. század végéig tartó időszakot öleli fel. Mintegy kilenc évszázad irodalmáról van szó, amely tőlünk nagy időbeli és kulturális távolságban kelet­kezett, és amelynek bemutatása épp ezért nagy kihívást jelent. A korszak irodalmát ismertető fejezetek nemcsak a középkorral kapcsolatos rögzült előítéleteket bontják le, de arról is képet adnak, hogy a középkor öröksége miképpen élt és él tovább a későb­bi századokban, így napjainkban is.

Akció!
Kiss Attila Atilla, Szőnyi György Endre

Az angol irodalom története 2. A kora újkor irodalma. Az 1480-as évektől az 1640-es évekig

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A második kötet a legkorszerűbb irodalomtörténeti és kultúratudományi megközelítések alapján mutatja be a kora újkor angol irodalmának főbb műfajait. Eközben tudatosan tágítja az irodalmi jelenségek mezejét: feltárja az irodalom határterületeit, bemutatja az irodalminak tekintett művek környezetét alkotó anyagi kultúrát, valamint az iroda­lom termelését és fogyasztását befolyásoló politikai, vallási és gazdasági folyamatokat.

Akció!
Gárdos Bálint, Komáromy Zsolt, Péti Miklós

Az angol irodalom története 4. kötet. Az 1640-es évektől az 1830-as évekig. Második rész

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A harmadik és negyedik kötetben tárgyalt időszakot nem szokás egy­séges korszaknak tekinteni. A hagyo­mányos kultúrtörténeti, korstílusokon alapuló felosztás alapján a barokk, a (neo)klasszicizmus és a felvilágosodás, valamint a romantika irodalmaként vol­na azonosítható.

Akció!
Gárdos Bálint, Komáromy Zsolt, Péti Miklós

Az angol irodalom története 3. Az 1640-es évektől az 1830-as évekig. Első rész

Original price was: 4 900 Ft.Current price is: 3 920 Ft.

A harmadik és negyedik kötetben tárgyalt időszakot nem szokás egy­séges korszaknak tekinteni. A hagyo­mányos kultúrtörténeti, korstílusokon alapuló felosztás alapján a barokk, a (neo)klasszicizmus és a felvilágosodás, valamint a romantika irodalmaként vol­na azonosítható.

Akció!
Fodor Peter: Terfelcsere
Fodor Péter

Fodor Péter : Térfélcsere. A sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában

Original price was: 2 000 Ft.Current price is: 1 500 Ft.

Mi történik, ha az irodalom a sportot hozza szóba? Ha a közvetettség a közvetlenségről beszél? Ha a szabályozott testmozgás és az arról szóló szöveg különbségei válnak az értelmezés kulcskérdéseivé? Fodor Péter könyve az intenzív testi-érzelmi bevonódással járó események antropológiai belátásait az irodalmi nyelv által létesülő reflexív megértésformákkal kapcsolja össze. Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a sporthoz napjaink testetlenítő és individualista high-tech világában egyre inkább mással nem helyettesíthető szociokulturális funkciók járulnak, de azok elgondolhatóságához többek között éppen az irodalom vihet közelebb. Fodor Péter miközben a sport irodalmi közvetítésének kérdéseit veti föl, korszerű és egyedi szempontrendszere, tartalmas, érdekfeszítő elemzései révén olyan sokat vizsgált életművek kutatását is jelentősen gazdagítja, mint az Ottliké, Mészölyé, Mándyé vagy Esterházyé. A Térfélcsere – akárcsak a sport és az irodalom – egyszerre hat az érzékekre és az intellektusra: szakszerű és élvezetes könyv. (Szirák Péter)

Akció!
Thomka Beáta

Thomka Beáta : Prózai archívum. Szövegközi műveletek

Original price was: 2 500 Ft.Current price is: 2 000 Ft.

A műhelymunka megismerése az opus belső irányai által kialakított viszonyrendszer kirajzolódását segíti, illetve az írásgyakorlatnak a beilleszkedését és magának a műhelynek a beillesztését abba a tágabb keretbe, amit a kultúra és a választott hagyomány kontextusa jelent. A Mészöly-művekben egy archaikus nyelvi, stilisztikai, historikus réteg működik, aminek következtében a magyar elbeszélő tradíció sajátos újraírásaiként értelmezhetők. Ezt a történeti és művelődéstörténeti anyagon, jelöletlen utalásokon kívül a korábbi korok nyelve és stílusmintái mint a szerző művében intenzíven ható ösztönzések is tanúsíthatják.A műhelymunka megismerése az opus belső irányai által kialakított viszonyrendszer kirajzolódását segíti, illetve az írásgyakorlatnak a beilleszkedését és magának a műhelynek a beillesztését abba a tágabb keretbe, amit a kultúra és a választott hagyomány kontextusa jelent. A Mészöly-művekben egy archaikus nyelvi, stilisztikai, historikus réteg működik, aminek következtében a magyar elbeszélő tradíció sajátos újraírásaiként értelmezhetők. Ezt a történeti és művelődéstörténeti anyagon, jelöletlen utalásokon kívül a korábbi korok nyelve és stílusmintái mint a szerző művében intenzíven ható ösztönzések is tanúsíthatják.

Akció!
Dániel Mónika: Nyelv karnevál
Dánél Mónika

Dánél Mónika : Nyelv-karnevál. Magyar neoavantgárd alkotások poétikája

Original price was: 2 600 Ft.Current price is: 2 080 Ft.

Dánél Mónika Csíkszeredán született 1976-ban. Tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen végezte. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, 2015-től Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, 2014-től A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román irodalomban és filmben című nemzetközi projekt vezető kutatója. “Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása” című tanulmánykötete Kolozsváron jelent meg 2013-ban. Újabb könyve a magyar neovantgárd alkotások poétikáját és az 1956-ban Nyugatra emigrált szerzők recepcióját irodalomtörténeti és ideológiakritikai szempontból vizsgálja.

Akció!
Az értelmezés rejtett titkai Shakespeare tanulmányok
Géher István, Kiss Attila Atilla (szerk.)

Az értelmezés rejtett terei. Shakespeare-tanulmányok

Original price was: 3 000 Ft.Current price is: 2 400 Ft.

Kötetünk olyan országos műhelymunka eredménye, amely a shakespeare-i életmű szinte egészére kiterjed, és a műelemzés különböző szempontjait előadás-kritikával és műfordítás-kritikával egészíti ki. A tanulmányok szerzői a hazai Shakespeare-tudomány legfiatalabb nemzedékének jeles képviselői.